معرفی اعضای هیئت مدیره

ردیفنام و نام خانوادگیسمتتلفن تماس
1محمد کاظم جهانشاهیرئیس هیئت مدیره 
2اسداله نصیرینایب رئیس 
3حسین کوخاییمنشی و عضو هیئت مدیره 
4اصغر برزکارعضو هیئت مدیره 
5صادق علی آقابراریهدیر عامل و عضو هیئت مدیره 
6نصراله علیزادهبازرس 

دیدگاهتان را بنویسید