انتقال اسناد مالکیت پروژه زمزم به نام تعاونی

کلیه اسناد مالکیت پروژه زمزم به نام تعاونی مسکن انتقال یافت . هم اکنون تعاونی با پرداخت اولین مرحله عوارض شهرداری پیگیرصدور جواز ساخت می…

ادامه مطلب انتقال اسناد مالکیت پروژه زمزم به نام تعاونی