اطلاعیه مشارکت در شناسایی و معرفی زمین به تعاونی

تعاونی مسکن کارکنان آموزش و پرورش منطقه 18 تهران در نظر دارد تا از توان تمام همکاران خود جهت شناسایی و معرفی زمین حهت ساخت و ساز برای اعضای استفاده نماید . لذا از تمام عزیزان درخواست می شود با توجه به شرایط اعلام شده ذیل در صورت امکان ضمن بررسی محلی و میدانی چنانچه موردی را شناسایی نمودند از طریق شماره های 66224242 و 66237991 به دفتر تعاونی اطلاع دهند . واحد فنی تعاونی ضمن بررسی زمینهای معرفی شده از لحاظ موارد قانونی و حقوقی اقدام به آنالیز قیمتی جهت توجیه اقتصادی آن می نماید . در صورت تایید تمام موارد مورد نیاز اقدامات لازم جهت عقد قرارداد و عضوگیری انجام خواهد شد.

الویتهاو شرایط زمینهای معرفی شده:

1- کاربری زمین مسکونی باشد .

2- درصورت امکان زمین دارای جواز ساخت و یا دستور نقشه باشد.

3- ترجیحا” قطعات 500 تا 2000 متر مربع باشد.

4- زمین معرفی شده در محدوده غرب و یا جنوب غرب تهران واقع شده باشد . ( در سایر مناطق نیز زمین با کاربری مسکونی یافت شد معرفی آن منعی ندارد)

5- مشارکت در ساخت ( تعاونی آمادگی دارد تا با مالکین زمین و یا واحدهای کلنگی در ساخت مشارکت نماید )